Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-07 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp 31-07-2019

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-07 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Ngày 31/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp" - mã số CB2018-07

Thông tin về đề tài:
 - Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Xuân Hùng.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018.
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của ban/bộ phận điều phối hoạt động của các đối tác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về cơ chế điều phối hoạt động các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp.
Chương 2. Thực trạng cơ chế điều phối hoạt động các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam.
Chương 3. Đề xuất cơ chế hoạt động của các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.
 - Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, chuyên đề, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)