Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-02 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp 21-06-2019

Ngày 21/6/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế" - mã số CT2017-01-02.

Thông tin về đề tài:
 - Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Vũ Xuân Hùng.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2017 đến tháng 12 năm 2018.
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
 Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.
Chương 3. Giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế.
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, chuyên đề, báo cáo khảo sát, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)