Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-06 của Trường Đại học Lao động - Xã hội 25-07-2019

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-06 của Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ngày 25/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số" - mã số CB2018-06

Thông tin về đề tài:
 
- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lao động - Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Duy Phương
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018, gia hạn đến tháng 6/2019.
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
Chương 1. Cơ sở lý luận về kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Chương 2. Thực trạng kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số
Chương 3. Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.
 
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, chuyên đề, báo cáo khảo sát, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)