Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-15 của Đại học Lao động Xã hội 20-06-2019

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-15 của Đại học Lao động Xã hội

Ngày 20/6/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma quý" - mã số CB2018-15

 Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Đại học Lao động - Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Tiêu Thị Minh Hường.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy

Chương 2. Thực trạng dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy

Chương 3. Các giải pháp phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma túy


- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)