Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2020 - Lĩnh vực Lao động việc làm và các vấn đề xã hội 23-05-2019

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, TS.Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020 - Lĩnh vực Lao động - Việc làm (18 đề xuất) và lĩnh vực Xã hội (25 đề xuất)

 Thực hiện Quyết định 575/QĐ-LĐTBXH ngày 23/4/2019 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN năm 2020, ngày 09/5/2019, TS. Doãn Mậu Diệp, thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn thẩm định các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020, do các đơn vị đề xuất, trong các lĩnh vực: Lao động - Việc làm (18 đề xuất), Lĩnh vực xã hội (25 đề xuất)

   Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận các đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá đề xuất và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.
   Hội đồng đã thảo luân và góp ý cho các đề xuất căn cứ vào các nhiệm vụ của ngành trong những năm tới. Hội đồng đã thống nhất với một số đề xuất và bổ sung thêm một số nhiệm vụ KH&CN cần thực hiện trong năm 2020 thuộc các vấn đề cấp bách trong lĩnh vực lao động - Việc làm và lĩnh vực Xã hội, phục vụ nhu cầu xây dựng chính sách của ngành, đổi mới của các đơn vị.