Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-03 của Đại học Lao động Xã hội 19-03-2019

Ngày 19/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về xác định số giờ làm thêm phù hợp ở các chế biến thủy sản, dệt may và da giầy" - mã số CB2018-03

 Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Đại học Lao động - Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hồng.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018
- Mục tiêu nghiên cứu: Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn xác định số giờ làm thêm phù hợp với đặc thù ngành Chế biến Thủy sản, Dệt may và Da giầy
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về xác định số giờ làm thêm

Chương 2. Thực trạng giờ làm thêm trong các doanh nghiệp ngành chế biến thủy sản, dệt may, da giầy

 

Chương 3. Khuyến nghị cơ sở xác định số giờ làm thêm phù hợp với ngành chế biến thủy sản, dệt may, da giầy 

- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)