Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-04 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội 13-03-2019

Ngày 13/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nâng cao hiệu quả gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo" - mã số CT2017-01-04

   Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Bá Ngọc
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2018
- Mục tiêu nghiên cứu: Cung cấp luận cứ khoa học về hiệu quả gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo và đề xuất những giải pháp chính sách tăng cường hợp tác, liên kết trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
Chương I. Cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo
Chương II. Đánh giá thực trạng hiệu quả gắn kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo ở Việt Nam
Chương III. Giải pháp nâng cao hiệu quả gắn kết/tăng cường hợp tác, liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)