Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-04 của Đại học Lao động Xã hội 20-03-2019

Ngày 20/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp" - mã số CB2018-04

  Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Đại học Lao động - Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Đoàn Thị Yến.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất được các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp ở Việt Nam

Chương 3. Khuyến nghị đổi mới quản lý nhà nước về tiền lương trong doanh nghiệp và giải pháp thực hiện


- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)