Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-05 của Đại học Lao động Xã hội 14-03-2019

Ngày 14/3/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi" - mã số CB2018-05

  Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Đại học Lao động - Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS.Doãn Thị Mai Hương.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2018
- Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu chung:  Đề xuất giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi

Mục tiêu cụ thể:

+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi.

+ Phân tích thực trạng sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi, chỉ ra ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân.   

+ Đề xuất các giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi đến năm 2025.

- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi

Chương 2. Thực trạng sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi ở Việt Nam

Chương 3. Giải pháp sử dụng hiệu quả lao động người cao tuổi ở Việt Nam
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)