Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020 15-02-2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020

Thực hiện công văn số 51/KHLĐ-QLKH ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao năm 2019 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

 -      Các đơn vị căn cứ vào các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển của ngành, đơn vị để đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp Nhà nước (nếu có) thực hiện năm 2020 (theo mẫu biểu 01 gửi kèm). Đề nghị các đơn vị tham khảo danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đã thực hiện giai đoạn 2014-2019 tại website http://khcn.molisa.gov.vn.

-      Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp báo cáo: tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 (mẫu biểu 02); thống kê nhân lực khoa học công nghệ (mẫu biểu 03) và Dự kiến kinh phí khoa học và công nghệ năm 2020 (mẫu biểu 04).

-      Các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ (ĐH Lao động và Xã hội, ĐH SPKT Vinh, ĐH SPKT Nam Định, ĐH SPKT Vĩnh Long, CĐ nghề kỹ thuật công nghệ, CĐ nghề kỹ thuật công nghệ TPHCM) báo cáo tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018, 6 tháng đầu năm 2019 (mẫu biểu 02).

-  Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư Nhà nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh: Đánh giá tình hình thực hiện năm 2019, kế hoạch năm 2020, phân bổ kinh phí (ghi rõ nguồn vốn từ ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn khác).

Đề xuất, báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 30/3/2019. Bản mềm các mẫu biểu đăng tải trên website: http://khcn.molisa.gov.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 024.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com.

Tệp đính kèm:

Công văn số 51/KHLĐ-QLKH

Phụ lục