Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ 15-02-2019

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ

Thực hiện công văn số 50/KHLĐ-QLKH ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc báo cáo tiến độ thực hiện dề tài cấp Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các Thủ trưởng các đơn vị chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2018-2019, Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2018-2019 (danh sách đính kèm) khẩn trương thực hiện các công việc sau:

 

Thực hiện quy định về việc báo cáo định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo Điều 19 Quyết định số 332/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 3 năm 2018 về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2018-2019 (danh sách kèm theo) chuẩn bị báo cáo tiến độ thực hiện các đề tài cấp Bộ được giao đến hết ngày 31/12/2018 gồm các nội dung: tình hình triển khai các công việc chính đã thực hiện về số lượng, tiến độ và kết quả đạt được (theo mẫu B23-BCĐK đính kèm công văn này).

 

Báo cáo gửi về phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Lao động và Xã hội trước ngày 10/3/2019 để tổng hợp. 

 

Các Ban chủ nhiệm liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, điện thoại: 0243.39387384, email: phongqlkh.bld@gmail.com để được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn./.

Tệp đính kèm:

Công văn 50/KHLĐ-QLKH

Danh sách và phụ lục đính kèm