Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2019 18-01-2019

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ,
TỔ CHỨC CHỦ TRÌ, KINH PHÍ
VÀ THÀNH LẬP CÁC BAN CHỦ NHIỆM
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ
THỰC HIỆN TRONG NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 1850/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì, kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2019 và Quyết định số 2155/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2018 về việc thành lập các ban chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội , Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo tới các đơn vị được giao chủ trì, các ban chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện theo đúng quyết định được ban hành.

Trân trọng thông báo.
Tệp đính kèm:

 Quyết định 2155/QĐ-LĐTBXH 

Quyết định 1850/QĐ-LĐTBXH