Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đăng ký chủ trì thực hiện 26-10-2018

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đăng ký chủ trì thực hiện

Ngày 26/10/2018, PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh doanh Công nghệ đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đăng ký chủ trì

 Thực hiện Quyết định 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 26/10/2018, PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh doanh Công nghệ đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Sư phạm kỹ thuật. 

        - Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu chế biến đa dạng các sản phẩm từ trái chôm chôm nhằm giải quyết đầu ra cho nông sản và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân khu vực ĐBSCL.

       - Định hướng mục tiêu: Xây dựng quy trình công nghệ chế biến đa dạng các sản phẩm từ trái chôm chôm nhằm giải quyết hiệu quả đầu ra cho nông sản, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân ở khu vực ĐBSCL

        - Tên tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

        - Họ và tên cá nhân: ThS. Trương Văn Xạ

         Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

         Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận tổ chức và cá nhân nêu trên đủ điều kiện chủ trì thực hiện nhiệm vụ.