Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Lao động-Xã hội và Báo Điện tử ĐCS Việt Nam đăng ký chủ trì 23-10-2018

Ngày 23/10/2018, TS. Nguyễn Hữu Dũng – Viện Nghiên cứu ASXH và phát triển hòa nhập đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Lao động - Xã hội và Báo điện tử ĐCS Việt Nam đăng ký chủ trì

           Thực hiện Quyết định 1255/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 23/10/2018, TS. Nguyễn Hữu Dũng – Viện Nghiên cứu ASXH và phát triển hòa nhập đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019. 

        - Tên nhiệm vụ: Các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ xã hội ở cộng đồng cho người cao tuổi.

       - Định hướng mục tiêu: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và hiệu quả của dịch vụ xã hội cho người cao tuổi ở cộng đồng.

        - Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ:

        + Trường Đại học Lao động-Xã hội: PGS.TS. Lê Thanh Hà

        + Báo điện tử ĐCS Việt Nam: TS. Nguyễn Văn Minh

        Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ tuyển chọn và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.

        Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận giao cho tổ chức và cá nhân sau đây chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

        - Tên tổ chức: Trường Đại học Lao động-Xã hội

        - Họ và tên cá nhân: PGS.TS. Lê Thanh Hà