Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động-Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì 13-11-2018

Ngày 8/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động - Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì

          Thực hiện Quyết định 1246/QĐ-LĐTBXH ngày 18/9/2018 của Bộ về việc thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019, ngày 8/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. 
        - Tên nhiệm vụ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện.
       - Định hướng mục tiêu: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện.
        - Tổ chức và cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ:
        + Trường Đại học Lao động-Xã hội: TS. Bùi Thị  Ngọc
        + Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp: ThS. Phạm Xuân Thu
        Hội đồng đã tiến hành họp theo qui định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ. Các thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận về đề xuất đặt hàng, thực hiện việc đánh giá hồ sơ tuyển chọn và bỏ phiếu đánh giá theo đúng quy định.
        Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Hội đồng kết luận giao cho tổ chức và cá nhân sau đây chủ trì thực hiện nhiệm vụ:
        - Tên tổ chức: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp
        - Họ và tên cá nhân: ThS. Phạm Xuân Thu