Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-08-12 của Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở II) 29-08-2018

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-08-12 của Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở II)

Ngày 29/08/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TPHCM" - mã số CB2017-08-12

 Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở II).
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Văn Tuân.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ nhằm cải thiện việc chăm sóc, giáo dục hòa nhập và thực hiện quyền của trẻ khuyết tật tại TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận nghiên cứu nhận thức về quyền trẻ em, quyền trẻ khuyết và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ
     Chương II: Thực trạng nhận thức về quyền trẻ em và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ tại TPHCM
     Chương III: Giải pháp nâng cao nhận thức của người chăm sóc về quyền của trẻ khuyết tật trí tuệ và quyền lợi của người chăm sóc chính trẻ khuyết tật trí tuệ
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)