Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-03-03 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội 25-06-2018

Ngày 25/06/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Bảo đảm an sinh xã hội đối với lao động di cư trong nước" - mã số CT2017-03-03

Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lao động và Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Sỹ Tuấn
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng các chính sách ASXH đối với lao động di cư trong nước.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận về bảo đảm an sinh xã hội đối với lao động di cư trong nước.
     Chương II: Đánh giá thực trạng bảo đảm an sinh xã hội đối với lao động di cư trong nước ở Việt Nam.
     Chương III: Đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm ASXH đối với lao động di cư trong nước.
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)