Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-02-04 của Trường Đại học Lao động - Xã hội 08-08-2018

Ngày 25/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Giải pháp triển khai hiệu quả các điều ước quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế - quốc tế" - mã số CB2017-02-04

 Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lao động – Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS.Vũ Hồng Phong.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Khuyến nghị những đề xuất, kiến nghị cụ thể về các giải pháp để sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết của các bên liên quan, cũng như tăng cường năng lực thực thi, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các điêu ước quốc tế trong lĩnh vưc lao động – xã hội tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế - quốc tế sâu rộng.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Những vấn đề lý luận và thực tiễn triển khai thực hiện các điều ước quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội.
     Chương II: Thực trạng triển khai thực hiện một số điều ước quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội ở Việt Nam.
     Chương III: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai các điều ước quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế - quốc tế
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)