Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-07-13 của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo 08-08-2018

Ngày 24/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đề xuất một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở các xã bãi ngang ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long" - mã số CB2017-07-13

 Thông tin về đề tài:

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo.
- Chủ nhiệm đề tài: ThS.Chu Thị Hạnh.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Cung cấp các luận cứ lý luận và thực tiễn cho việc đề xuất giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận về sinh kế cho người nghèo ứng phó với BĐKH.
     Chương II: Thực trạng các hoạt động tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với BĐKH ở xã ĐBKK vùng BNVB&HĐ tại vùng ĐBSCL.
     Chương III: Một số giải pháp tạo sinh kế cho người nghèo ứng phó với BĐKH ở các xã ĐBKK vùng BNVB&HĐ tại vùng ĐBSCL
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)