Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-03-06 của Trường Đại học Lao động Xã hội 24-07-2018

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2017-03-06 của Trường Đại học Lao động Xã hội

Ngày 24/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Thực hiện phương pháp tiếp cận đảm bảo quyền của nhóm đối tượng yếu thế xã hội trong phòng chống mại dâm" - mã số CB2017-03-06

Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Lao động Xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: TS. Lục Mạnh Hiển.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất một số chính sách, quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền của nhóm đối tượng yếu thế xã hội trong phòng, chống mại dâm.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận về phương pháp tiếp cận đảm bảo quyền của nhóm yếu thế xã hội trong phòng, chống mại dâm.
     Chương II: Đánh giá thực trạng chính sách và quy định pháp luật hiện hành Việt Nam đảm bảo quyền của nhóm yếu thế xã hội trong phòng, chống mại dâm.
     Chương III: Đề xuất một số chính sách, quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền của nhóm đối tượng yếu thế xã hội trong phòng chống mại dâm
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách, bài báo.
   Liên hệ (email: phongqlkh.bld@gmail.com)