Họp nghiệm thu Đề tài cấp Bộ CT2016-02-09 của Cục Bảo trợ xã hội 17-07-2018

Ngày 17/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ " Hoàn thiện thể chế cải cách hành chính và đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực trợ giúp xã hội" - mã số CT2016-02-09

Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Cục Bảo trợ xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Văn Hồi .
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016
- Mục tiêu nghiên cứu: Cung cấp các luận cứ khoa học cho việc đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp và lộ trình hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực trợ giúp xã hội cho người cao tuổi
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận về dịch vụ công trong lĩnh vực trợ giúp người cao tuổi
     Chương II: Thực trạng cung câp dịch vụ công trong lĩnh vực trợ giúp người cao tuổi
     Chương III: Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và đổi mới cơ chế cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực trợ giúp người cao tuổi ở Việt Nam
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách 
   Liên hệ email: phongqlkh.bld@gmail.com