Họp nghiệm thu Đề tài cấp Bộ CB2017-05-15 của Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề CTXH Việt Nam 17-07-2018

Ngày 11/07/2018, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ " Vai trò của các hội, đoàn thể trong việc tham gia hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội" - mã số CB2017-05-15

Thông tin về đề tài:
- Đơn vị thực hiện: Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội.
- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thị Thúy Nga.
- Thời gian thực hiện: từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017
- Mục tiêu nghiên cứu: Khuyến nghị những giải pháp tăng cường vai trò của các hiệp hội, đoàn thể trong hỗ trợ người lao động tham gia BHXH nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong tổ chức, thực hiện các chính sách BHXH.
- Kết cấu báo cáo tổng hợp gồm có 3 chương:
     Chương I: Cơ sở lý luận về vai trò của hiệp hội, đoàn thể trong việc hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
     Chương II: Đánh giá thực trạng hoạt động của các hiệp hội trong việc hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
     Chương III: Khuyến nghị giải pháp tăng cường vai trò của các hiệp hội trong hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
- Xếp loại nhiệm vụ: Đạt yêu cầu.
- Các sản phẩm của đề tài bào gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị chính sách 
   Liên hệ email: phongqlkh.bld@gmail.com