Chiến lược Phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 29-06-2018

 Ngày 11/4/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số  418 QĐ/TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, có hiệu lực kể từ ngày 11/4/2012. Chiến lược đề ra mục tiêu: Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ; đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực ASEAN và thế giới

Nội dung chi tiết Chiến lược: Tệp đính kèm