Thông báo về việc đính chính danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 25-06-2018

 THÔNG BÁO

Về việc đính chính Danh mục Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đặt hàng năm 2019
 
Ngày 08 tháng 6 năm 2018, Bộ đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2019. Do sơ suất trong khâu nhân bản văn bản, một số danh mục nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo Quyết định 696/QĐ-LĐTBXH chưa chính xác. Bộ đính chính danh mục nhiệm vụ và thông báo để các đơn vị được biết. Đề nghị các đơn vị sử dụng bản Phụ lục mới (kèm theo công văn số 2481/LĐTBXH-VP, ngày 22/6/2018) và hủy bỏ bản Phụ lục đã ban hành trước đó.
Tệp đính kèm:
Công văn số 2481/LĐTBXH-VP, ngày 22/6/2018 về việc đính chính danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019