Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động-Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì  13-11-2018

Ngày 8/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động - Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học SPKT Vinh đăng ký chủ trì thực hiện  13-11-2018

Ngày 25/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ đăng ký chủ trì thực hiện   13-11-2018

Ngày 25/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ đăng ký chủ trì

Thông báo về việc nghiệm thu đề tài cấp Bộ 2018  05-11-2018

Thực hiện công văn số 619/KHLĐ-QLKH ngày 26 tháng 11 năm 2018, Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu, đánh giá kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các đơn vị và các Ban chủ nhiệm đề tài cấp Bộ 2018 (danh sách đính kèm) khẩn trương thực hiện các công việc sau:

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học SPKT Vĩnh Long đăng ký chủ trì thực hiện  26-10-2018

Ngày 26/10/2018, PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh doanh Công nghệ đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học SPKT Nam Định đăng ký chủ trì thực hiện  25-10-2018

Ngày 25/10/2018, PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Đại học Kinh doanh Công nghệ đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định đăng ký chủ trì