Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài cấp Bộ  15-02-2019

Thực hiện công văn số 50/KHLĐ-QLKH ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc báo cáo tiến độ thực hiện dề tài cấp Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các Thủ trưởng các đơn vị chủ trì đề tài cấp Bộ năm 2018-2019, Các chủ nhiệm đề tài cấp Bộ năm 2018-2019 (danh sách đính kèm) khẩn trương thực hiện các công việc sau:

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020  15-02-2019

Thực hiện công văn số 51/KHLĐ-QLKH ngày 15 tháng 02 năm 2019 về việc Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ năm 2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các đơn vị chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao năm 2019 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020, cụ thể như sau:

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động-Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì  13-11-2018

Ngày 8/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Lao động - Xã hội và Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học SPKT Vinh đăng ký chủ trì thực hiện  13-11-2018

Ngày 25/10/2018, GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã chủ trì cuộc họp tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đăng ký chủ trì