Ban hành Nghị quyết Trung ương 6 về phát triển KHCN  12-12-2013

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu phương pháp, cơ chế đánh giá, giám sát bình đẳng giới ở các cấp", mã số CB2012-02-08 do Vụ Bình đẳng giới chủ trì  06-12-2013

Ngày 06/12/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Lan Hương đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu phương pháp, cơ chế đánh giá, giám sát bình đẳng giới ở các cấp", mã số CB2012-02-08 do Vụ Bình đẳng giới chủ trì.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  29-11-2013

Ngày 29/11/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Thực trạng việc làm và đời sống của người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất", mã số CB2011-01-02 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì.

Hội thảo “Cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam”  26-11-2013

Ngày 9/5/2013, Trong khuôn khổ đề tài cấp Nhà nước “Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế.”, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam”. Mã số của đề tài: KX.02/01/11-15. Đây là đề tài thuộc chương trình trọng điểm cấp Nhà nước KX.02/11-15: “Nghiên cứu khoa học phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt nam đến 2020”.

Đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN  25-11-2013

Ngày 07/11/2013, tại Hà Nội, Trường Quản lý Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới công tác đào tạo cán bộ quản lý KH&CN của Việt Nam".

Khởi động dự án đổi mới sáng tạo 110 triệu USD  12-11-2013

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua Nghiên cứu, Khoa học và Công nghệ” (FISRT) do Bộ KH&CN chủ trì thực hiện với vốn vay từ Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức được khởi động bằng một hội thảo về những tiềm năng và thách thức của dự án sáng 7/11 tại Hà Nội.

Hội đồng khoa học Bộ họp nghiệm thu 02 đề tài thuộc chương trình cấp Bộ năm 2011  25-09-2013

Ngày 19/9/2013, Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp nghiệm thu 02 đề tài thuộc chương trình cấp Bộ năm 2011 do Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề chủ trì thực hiện.