Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015  23-10-2014

Ngày 20/10/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, giai đoạn 2011-2015 (Chương trình). Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân chủ trì Hội nghị.

  13-10-2014

Ngày 12/10/2014 Hội đồng khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do TS. Lê Bộ Lĩnh làm chủ tịch hội đồng đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước " Vấn đề lao động người nước ngoài ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế", mã số KX.02.01/11-15 do TS. Nguyễn Thị Lan Hương - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội làm chủ nhiệm đề tài.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-07-01  19-09-2014

Ngày 19/09/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Xác định mối tương quan giữa các loại chuẩn", mã số CB2013-07-01 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì.

Hội thảo tham vấn những phát hiện chính từ nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”  15-09-2014

Bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái là một chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước trong thời gian qua.