Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-02 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp  31-07-2019

Ngày 31/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế" - mã số CT2017-01-02.

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-07 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp  31-07-2019

Ngày 31/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp" - mã số CB2018-07

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-06 của Trường Đại học Lao động - Xã hội  25-07-2019

Ngày 25/7/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Ứng dụng mô hình kiểm soát hiệu suất hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong kỷ nguyên số" - mã số CB2018-06

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-15 của Đại học Lao động Xã hội  20-06-2019

Ngày 20/6/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma quý" - mã số CB2018-15

Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2020 - Lĩnh vực Lao động việc làm và các vấn đề xã hội   23-05-2019

Ngày 09 tháng 5 năm 2019, TS.Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì cuộc họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN cấp Bộ năm 2020 - Lĩnh vực Lao động - Việc làm (18 đề xuất) và lĩnh vực Xã hội (25 đề xuất)