Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021  17-07-2020

Thực hiện Quyết định số 750/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 theo phương thức và kế hoạch như sau:

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư  02-06-2020

Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Thông báo giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020  20-03-2020

THÔNG BÁO V/v giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020 Thực hiện Quyết định số 311/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2020, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo giao trực tiếp cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình trọng điểm cấp Bộ năm 2020 theo phương thức và kế hoạch như sau:

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN 2016-2020 và đề xuất nhiệm vụ năm 2021  26-02-2020

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/2/2020, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, chuẩn bị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được giao 05 năm (2016-2020) và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2021, cụ thể như sau:

Tọa đàm khoa học “Tương lai việc làm và Phát triển nguồn nhân lực”  18-05-2019

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2019 với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, Viện Khoa học Lao động và Xã hội tổ chức tọa đàm khoa học “Tương lai việc làm và Phát triển nguồn nhân lực