Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì thực hiện  23-11-2019

Ngày 23/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp đăng ký chủ trì

Triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030  21-11-2019

Ngày 22/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1068/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Lao động - Xã hội đăng ký chủ trì thực hiện  13-11-2019

Ngày 13/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Lao động - Xã hội đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Đại học Lao động xã hội (csII) đăng ký chủ trì thực hiện  06-11-2019

Ngày 06/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Đại học Lao động xã hội (Cơ sở 2) đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Vụ Tổ chức cán bộ đăng ký chủ trì thực hiện  05-11-2019

Ngày 05/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Vụ tổ chức cán bộ đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đăng ký chủ trì thực hiện  28-10-2019

Ngày 28/10/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đăng ký chủ trì