Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  05-03-2013

Ngày 4/3/2013 dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Một số giải pháp tăng cường năng lực thông tin, thống kê ngành Lao động-Thương binh và Xã hội" mã số CB2011 -02-11.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ  04-03-2013

Ngày 4/3/2013 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Hệ thống hóa các vấn đề phát sinh trong đơn thư, khiếu nại về Lao động-Xã hội và khuyến nghị các định hướng cần nghiên cứu giải quyết", mã số CB2012-02-11