Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em  24-10-2014

Ngày 23/10 /2014 vào lúc Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em". Trẻ em có 04 nhóm quyền: được sống còn, được phát triển, được bảo vệ và được tham gia. Chăm sóc cũng nằm trong quyền được bảo vệ vậy nên Bộ LĐTBXH luôn chú trọng vào việc xác định các mục tiêu nhiệm vụ trong lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Vậy nên đề tài là một nghiên cứu rất cần thiết đóng góp cho Bộ.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-04-01 của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề  24-10-2014

Ngày 23/10/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình đào tạo nghề nông thôn theo 1956", mã số CB2013-04-01 do Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề chủ trì.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-01-03 của Tổng cục Dạy nghề  24-10-2014

Ngày 23/10/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Đổi mới cơ chế quản lý tài chính lĩnh vực dạy nghề đến năm 2020", mã số CB2013-01-03 do Tổng cục Dạy nghề chủ trì.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Viện Khoa học Lao động và Xã hội  03-10-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 Viện Khoa học Lao động và Xã hội

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2013-07-01  19-09-2014

Ngày 19/09/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Xác định mối tương quan giữa các loại chuẩn", mã số CB2013-07-01 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội chủ trì.

Họp xét duyệt đề cương 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM  29-08-2014

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP HCM.