Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021  17-07-2020

Thực hiện Quyết định số 750/QĐ-LĐTBXH ngày 25 tháng 06 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng thực hiện từ năm 2021, Viện Khoa học Lao động và Xã hội thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2021 theo phương thức và kế hoạch như sau:

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2014-04-21 của Trường Đại học Lao động - Xã hội  18-12-2014

Ngày 18/12/2014 Hội đồng khoa học Bộ dưới sự chủ trì của TS. Doãn Mậu Diệp đã tiến hành họp nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Giải pháp đào tạo trình độ cử nhân Công tác xã hội trước yêu cầu phát triển dịch vụ xã hội", mã số CB2014-04-21 do Trường Đại học Lao động - Xã hội chủ trì.

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Cục Bảo trợ xã hội  02-12-2014

Ngày 2/12 /2014, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ Trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020". Đề tài khi hoàn thành sẽ đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cần làm, cần đạt được trong giai đoạn mới dựa trên những đòi hỏi thực tế thông qua cơ sở thực tiễn và khoa học trong lĩnh vực Trợ giúp xã hội.

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Văn phòng Giảm nghèo Quốc gia  21-11-2014

Ngày 21/11 /2014, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2016-2020". Đề tài khi hoàn thành sẽ đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ cần làm, cần đạt được trong giai đoạn mới dựa trên những đòi hỏi thực tế thông qua cơ sở thực tiễn và khoa học trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo.

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật  11-11-2014

Ngày 10/11 /2014, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Đánh giá điều trị co cứng cơ bằng Dysport kết hợp chỉnh hình phục hồi chức năng đối với trẻ bại não thể co cứng". Đề tài khi hoàn thành sẽ đưa ra quy trình can thiệp đối với trẻ bại não thể co cứng, nhằm giúp các em hồi phục hoạt động của bản thân, hòa nhập với cuộc sống, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Hội đồng khoa học Bộ họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015 cho Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em  24-10-2014

Ngày 23/10 /2014 vào lúc Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ 2015, đề tài "Cơ sở thực tiễn xác định các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em". Trẻ em có 04 nhóm quyền: được sống còn, được phát triển, được bảo vệ và được tham gia. Chăm sóc cũng nằm trong quyền được bảo vệ vậy nên Bộ LĐTBXH luôn chú trọng vào việc xác định các mục tiêu nhiệm vụ trong lĩnh vực Bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Vậy nên đề tài là một nghiên cứu rất cần thiết đóng góp cho Bộ.