Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Đại học Lao động xã hội (csII) đăng ký chủ trì thực hiện  06-11-2019

Ngày 06/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Đại học Lao động xã hội (Cơ sở 2) đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Vụ Tổ chức cán bộ đăng ký chủ trì thực hiện  05-11-2019

Ngày 05/11/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Vụ tổ chức cán bộ đăng ký chủ trì

Họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Cục Người có công đăng ký chủ trì thực hiện  21-10-2019

Ngày 21/10/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tổ chức cuộc họp hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 do Cục Người có công đăng ký chủ trì

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-18 của Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ  17-09-2019

Ngày 17/09/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản trị trong trường cao đẳng trong bối cảnh kỷ nguyên số" - mã số CB2018-18

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-14 của Viện Khoa học Lao động và Xã hội  29-06-2019

Ngày 29/06/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu mô hình dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi ở Việt Nam" - mã số CB2018-14

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CT2017-01-02 của Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp  21-06-2019

Ngày 21/6/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế" - mã số CT2017-01-02.

Họp hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ CB2018-15 của Đại học Lao động Xã hội  20-06-2019

Ngày 20/6/2019, Hội đồng khoa học Bộ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu Đề tài cấp Bộ "Phát triển dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ người nghiện ma quý" - mã số CB2018-15