Thông tin văn bản:2104/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2018
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2104/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2018.pdf
Kinh phi 2018.pdf