Thông tin văn bản:1785/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2017
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1785/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày hiệu lực 01/01/2017
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội