Thông tin văn bản:1948/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2016
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1948/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/12/2015
Ngày hiệu lực 01/01/2016
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội