Thông tin văn bản:1782
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2015
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1782
Ngày ban hành 31/12/2014
Ngày hiệu lực 01/01/2015
Tập đính kèm BCn 2015.pdf