Thông tin văn bản:2078/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2014
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 2078/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/12/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2014.pdf