Thông tin văn bản:06/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2013
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 06/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 02/01/2013
Ngày hiệu lực 02/01/2013
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2013.pdf