Thông tin văn bản:198/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2012
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 198/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/02/2012
Ngày hiệu lực 17/02/2012
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2012.pdf