Thông tin văn bản:212/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2011
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 212/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/02/2011
Ngày hiệu lực 25/02/2011
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2011.pdf