Thông tin văn bản:12/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2009
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 12/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/01/2009
Ngày hiệu lực 06/01/2009
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2009.pdf