Thông tin văn bản:671/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2008
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 671/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/05/2008
Ngày hiệu lực 16/05/2008
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2008.pdf