Thông tin văn bản:1038/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2007
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 1038/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 18/07/2007
Ngày hiệu lực 18/07/2007
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2007.pdf