Thông tin văn bản:504/QĐ-BLĐTBXH
Tên văn bản Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ thực hiện năm 2006
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 504/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 05/04/2006
Ngày hiệu lực 05/04/2006
Đơn vị ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm BCN 2006.pdf