Thông tin văn bản:975/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Quyết định về viêc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ câp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2018
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 975/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/06/2017
Ngày hiệu lực 26/06/2017
Đơn vị ban hành Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Tập đính kèm QD 975 Danh muc KHCN 2018.PDF