Thông tin văn bản:Số 1074/QĐ-LĐTBXH
Tên văn bản Quyết định về viêc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ câp Bộ đặt hàng thực hiện năm 2017
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu Số 1074/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/08/2016
Ngày hiệu lực 17/08/2016
Tập đính kèm QĐ DANH MUC 2017.pdf