Thông tin văn bản:418/QĐ-TTg
Tên văn bản Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 – 2020
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 418/QĐ-TTg
Ngày ban hành 11/04/2012
Ngày hiệu lực 11/04/2012
Đơn vị ban hành Thủ tướng