Thông tin văn bản:29/2013/QH13
Tên văn bản Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) năm 2013
Hiệu lực văn bản: Còn hiệu lực
Số ký hiệu 29/2013/QH13
Ngày ban hành 18/06/2013
Ngày hiệu lực 01/01/2014
Đơn vị ban hành Quốc hội
Tập đính kèm Luat_KHCN.doc